Đũa gỗ dùng 1 lần bọc giấy kín

+ Đũa gỗ dùng 1 lần bọc kín.

+ Đủa dài 6*21cm bọc giấy kín.